Book Outlet

  • ธันวาคม  2563
  • ไอคอน ที่บ่งบอกว่ามีกิจกรรม
  • พื้นสี ที่บ่งบอกถึงวันที่ปัจจุบัน

กิจกรรมงานเปิดตัวหนังสือ

ประจำเดือน : ธันวาคม 2563

  • วันที่ 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2563
    • NU Book Fair ครั้งที่ 21 @มหาวิทยาลัยนเรศวร์ พิษณุโลก วันที่ 25 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2563